De Stichting - Buurschappen - Bezienswaardigheden - Foto's - Gerealiseerde projecten - Periodieken
Agenda - Contact - Links
Gerealiseerde projecten

Na de oprichting van de Stichting Dwingels Eigen in 1986 ging het toenmalige bestuur voortvarend van start. Hieronder volgt een greep uit de lijst van de sindsdien gerealiseerde projecten.
1. De pomp
2. Plaquette Hugenoten
3. Koninklijke bomen
4. De lesbrieven
5. De Trappertoer
6. De huisslachting
7. Het Batinger schut
8. De kadastrale atlas
9. Gedenksteen
10. Boekenkrooi
11. Beeld 'Juffer van Batinge'
12. Periodiek
13. Herinneringbord 400 jaar
      Nederlands Hervormde Gemeente

14. Oudheidkamer 'De Börgmeesters-
      kaemer'

15. Informatiepaneel bij Oldengaerde
16. Rondtie Dwingel
17. Het jaar van de Boerderij
18. Open Monumentendag
19. Bezoek aan Haus Dwingelo te Haselünne
20. Inventarisatie archief familie Bloemerts
21. Herinneringen aan WO II
22. Neringdoenden
23. Religie en kerken in Westerveld
24. Stookhokkenboek
25. Jubileumbanken
26. Feestavond
27. Ontvangst familie Von Dwingelo
28. Uit het album van meester Boneschanscher
29. Burgemeester W.W. Hopperus Buma-bank
30. Geschilderd Dwingeloo
31. Tentoonstellingen
32. Nostalgische kalender
33. Terugkerende activiteiten
34. In voorbereiding

De pomp

De eerste tastbare herinnering van de historie van Dwingeloo die de Stichting realiseerde, is een houten pomp voor de Franse huizen aan de Entingeweg te Dwingeloo. De geschiedenis van deze woningen gaat terug naar 1685. De bewoners voorzagen zich toentertijd van water door middel van een pomp. Het originele exemplaar raakte in de loop van de tijd in ongerede en verdween in zijn geheel na het aanleggen van het waterleidingnet. In 1986 plaatste de Stichting de door timmerman Albert Schipper gemaakte replica. Deze werd aangesloten op de nog bestaande put.

Plaquette Hugenoten

In hetzelfde jaar als de pomp werd, ter nagedachtenis aan de Franse Hugenoten die in de zeventiende en achttiende eeuw in Dwingeloo woonden, een plaquette op de gevel van de Franse huizen aangebracht. De tekst luidt als volgt: ‘Ick was een vreemdelingh en de ghy hebt my geherbergcht 1685-1985. Mattheus XXV: 35’. Aan deze episode is tevens aandacht besteed in het boekje getiteld ‘Hugenoten in Dwingeloo’.

Koninklijke bomen

De grote Brink is van oudsher de centrale plaats van Dwingeloo. Een fraaie omlijsting vormen de vele bomen waarvan er drie de aandacht vragen. De Juliana- en de Beatrixboom, respectievelijk geplant in 1909 en 1938 en de Willem-Alexanderboom. Omdat nagelaten werd in 1967, het geboortejaar van de prins, een boom te planten werd dit op initiatief van de Stichting Dwingels Eigen in 1987 alsnog gedaan. Het vervolg op de traditie gebeurde natuurlijk na de geboorte van prinses Catharina-Amalia. Op de ochtend van het overlijden van haar overgrootmoeder Juliana op 20 maart 2004 heeft op verzoek van de Stichting de burgemeester van de gemeente Westerveld de vierde koninklijke boom gepland.

De lesbrieven

Eén van de bestuursleden van de Stichting heeft voor de kinderen in de hoogste groepen van de basisscholen in de – voormalige – gemeente Dwingeloo een viertal zogenaamde lesbrieven samengesteld. Via deze educatieve brieven maken de kinderen kennis met de plaatselijke geschiedenis en cultuur. De inhoud bestaat uit teksten met informatie rondom een bepaald onderwerp. Aan de hand van deze teksten moeten de kinderen vragen beantwoorden en verschillende opdrachten uitvoeren. Het doel van deze rijk geïllustreerde uitgaven was, de kinderen er op te wijzen dat hun eigen woonplaats in talrijke opzichten een rijk verleden heeft gekend. De thema’s zijn: ‘De Dwingelers en hun kleding’, ‘De Dwingelers en hun voeding’, De Dwingelers en hun vrije tijd’ en ‘De Dwingelers en hun woningen’. De lesbrieven werden geheel in eigen beheer uitgegeven. Op 17 november 1987 namen de toenmalige burgemeester van Dwingeloo en de directeuren van de basisscholen de eerste exemplaren in ontvangst.

De Trappertoer

Begin jaren 1980 nam de ‘Stichting Het Drentse Boek’ het initiatief om – met als voorbeeld de succesvolle uitgaven van de zogenaamde Knapzakroute – te komen tot een uitgave van een nieuwe serie boekwerkjes onder de naam ‘Trappertoer’. Een publicatie in de vorm van een handzaam boekwerkje waarin een fietsroute staat beschreven door een gemeente of een streek in Drenthe. In dit boekwerkje moest informatie staan over de geschiedenis en de cultuur van de betreffende streek. Dwingeloo had de eer om de eerste versie van deze serie te verzorgen. Een lid van het bestuur van de Stichting Dwingels Eigen nam de samenwerking op zich, daarbij geholpen door derden. In 1988 werd in Dwingeloo het eerste exemplaar gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst van de oprichting van het toenmalige ‘Naarding-Instituut’.

De huisslachting

Door de jaren heen zijn vele oude gebruiken verdwenen. Met name de huisslachting, die veelal in de herfst plaatsvond, is nostalgisch geworden. Om een en ander voor het nageslacht te bewaren zijn hiervan in 1988 beelden vastgelegd. De maker van de film was dhr. H. Meijer, daarbij geholpen door een lid van het bestuur. Belangstellenden kunnen de film huren via het bestuur van de Stichting.

Het Batinger schut

Om het water van de Dwingeler Stroom te kunnen gebruiken voor bevloeiing en daarvoor voor bemesting van de madelanden, de zgn. graslanden langs de beek, is lang geleden bij de Dwingelerdijk het Batinger schut gebouwd. Elk jaar op 31 oktober werd via de takelinstallatie een schuif in de beek gelaten waardoor het erachter liggende water zich opstuwde. Het hierin aanwezige slib kon bezinken en diende als meststof. Tegen eind mei takelde men de schuif weer omhoog en zes weken later hadden de boeren een grote opbrengst aan hooi binnen te halen.
Door de kanalisering van de Dwingeler Stroom kwam het schut buiten de nieuwe bedding te liggen, raakte in verval en werd uiteindelijk afgebroken. Het was wederom Albert Schipper die met anderen aan het werk ging om een getrouwe kopie (het origineel was voor het verval nog opgemeten) te maken. In 1989 werd het nieuwe schut bij de brug over de Stroom geplaatst.

De kadastrale atlas

De Stichting Dwingels Eigen werd benaderd door de Stichting Kadastrale Atlas van Drenthe om mee te werken aan de totstandkoming van de een kadastrale atlas. Eén van de bestuursleden nam deze taak op zich. Deze atlas bevat 29 kaarten van de gemeente Dwingeloo. De metingen vonden plaats omstreeks 1825. Op de kaarten staan zeer nauwkeurig de percelen groenland en bouwland ingetekend. Ook woonhuizen, boerderijen, havezaten, waterlopen, brandkuilen, enzovoort zijn erop weergegeven. Naast de kaarten treft men in deze uitgave een uitvoerig register aan, waarin onder andere de eigenaren van de percelen en opstallen staan vermeld. De uitgave werd mogelijk gemaakt door steun van het Provinciaal Bestuur van Drenthe, het Anjerfonds Drenthe, het Gemeentebestuur van Dwingeloo, en de Rabobank Dwingeloo. De presentatie van het eerste exemplaar vond plaats in december 1989 en werd verzorgd door de Stichting Dwingels Eigen. De toenmalige voorzitter Harm Boer overhandigde dit exemplaar aan de Dwingeler notaris mr. A.H.C. van Drooge.

Gedenksteen

Niet alleen aan de verre geschiedenis gaf de Stichting aandacht, ook de donkere jaren 1940-1945 wekten belangstelling. Het op 11 januari 1944 nabij de buurschap Holtien neerkomen van een B24 Liberator was aanleiding om de herinnering aan deze gebeurtenis levendig te houden. In het bijzijn van enkele familieleden van omgekomenen werd in 1990 vlakbij de plek des onheil een gedenksteen onthuld. Het monument is aanvankelijk in beheer gegeven aan de scholieren van het basisonderwijs te Lhee, later is de verzorging overgenomen door de leerlingen van de Burgemeester W.A. Storkschool in Dwingeloo.

Boekenkrooi

De Stichting Het Drentse Boek organiseerde jaarlijks in verschillende Drentse gemeenten een ‘Boekenkrooi’. Plaatselijke verenigingen of stichtingen die zich bezighouden met de lokale geschiedenis, de streektaal of cultuur, verleenden aan deze actie hun medewerking. Met een kruiwagen of handkar vol Drentse boeken trok men door het dorp om huis aan huis boeken aan de man te brengen; boeken over geschiedenis, cultuur of dichtbundels. De Stichting Dwingels Eigen organiseerde in nauwe samenwerking met de Stichting Het Drentse Boek in Dwingeloo een dergelijke actie die plaatsvond op zaterdag 2 november 1991. In cultureel centrum ‘Over Entinghe’ was een boekenmarkt ingericht en radio Drenthe besteedde in een directe uitzending aandacht aan dit gebeuren. De verkoop van de boeken was zeer succesvol.

Beeld ‘Juffer van Batinge’

De havezate Batinge neemt in de geschiedenis van Dwingeloo een belangrijke plaats in. Zo is er een sage ontstaan over de ‘Juffer van Batinge’. De Stichting Dwingels Eigen vatte het plan op om dit overgeleverde romantische verhaal levendig te maken. Na vele jaren van voorbereiding en met behulp van diverse financiers, kon in 1996 aan beeldhouwer Charles Henri de opdracht worden verstrekt. Een jaar later kreeg het beeld een plaats voor de Sint Nicolaaskerk en ging een door de Stichting lang gekoesterde wens in vervulling.

Periodiek

In tegenstelling tot vele andere historische verenigingen in Drenthe had de Stichting Dwingels Eigen tot 2000 geen eigen periodiek voor de lokale historie. Wel was in september 1998 ter gelegenheid van de viering van het 12 ½ jarig bestaan van de Stichting een Jubileumuitgave huis-aan-huis bezorgd. De reacties daarop waren bijzonder positief en het bestuur nam daarom het besluit om een halfjaarlijkse periodiek met de toepasselijke naam Dwingels Eigen uit te geven. Het eerste exemplaar viel begin december van het eerstgenoemde jaar bij de donateurs in de bus. De onderwerpen die sindsdien zijn opgenomen in ‘Dwingels Eigen’ kunt u bekijken via de pagina Periodiek. Nog voorradige exemplaren (te herkennen aan een *) kunt u bestellen bij de redactie o.v.v. de jaargang en het nummer. De kosten bedragen € 3,40 per exemplaar (d.i. excl. verzendkosten).

Herinneringbord 400 jaar Nederlands Hervormde Gemeente

In september 2000 was het vierhonderd jaar geleden dat in de Sint Nicolaaskerk te Dwingeloo de eerste dominee de preekstoel betrad. De Nederlandse Hervormde Gemeente vierde dit jubileum met een tal van bijeenkomsten en festiviteiten. De Stichting Dwingels Eigen feliciteerde de Hervormde Gemeente door middel van het aanbieden van een tinnen wandbord. Hierop was de kerkplattegrond gegraveerd en de tekst ‘400 jaar Nederlands Hervormde Gemeente te Dwingeloo 1600 – 2000’. Tijdens de laatste herdenkingsbijeenkomst in februari 2001 nam de voorzitter van de kerkvoogdij het bord in ontvangst.

Oudheidkamer ‘de Börgmeesterskaemer’

Door de gemeentelijke herindeling van Drenthe in 1998 kwam in Dwingeloo het gemeentehuis leeg te staan. Tijdens de verdeling van de vrijgekomen ruimtes kreeg de Stichting Dwingels Eigen de burgemeesterskamer toegewezen voor de realisatie van een oudheidkamer. Hiermee zag het bestuur de kans om jaarlijks een deel van de ruime verzameling oude voorwerpen, kledij en archivalia tentoon te stellen, die in de loop der jaren door schenkingen en aankopingen waren verworven. Op 8 december 2001 werd de officiële opening verricht door de burgemeester van Westerveld. Het Open Huis, een paar dagen, later trok ruim 200 belangstellenden. Elk jaar wordt de oudheidkamer heringericht, zodat elk voorwerp of kledingstuk aan bod komt voor bezichtiging. De ‘Börgemeesterskaemer’ is van mei tot en met augustus geopend op dinsdagen en donderdagen van 13.30 tot 16.00 uur. Groepen kunnen ook buiten deze dagen op afspraak aankomen.

Informatiepaneel bij Oldengaerde

In samenwerking met de eigenaar van de havezate Oldengaerde, de familie Willinge, en de A.N.W.B. heeft de Stichting Dwingels Eigen in september 2002 een toeristisch informatiebord geplaatst bij dit fraaie landhuis in het Westeinde van Dwingeloo. Een goed toegankelijke informatiebron was bij dit historisch belangrijke huis niet aanwezig en het leek de familie en het bestuur van de Stichting een goed idee om hieraan iets te doen. Het paneel beschrijft de hoogtepunten uit de geschiedenis van Oldengaerde. Te beginnen bij de geslachten Van Echten en Van Dongen en vanaf 1808 de families (Westra) Van Holthe en Willinge. Al vanaf de plaatsing is het paneel een succes; veel fietsers en automobilisten lassen bij Oldengaerde een pauze in en nemen de tijd om de informatie tot zich te nemen.

Rondtie Dwingel

Dat Dwingelo een fraaie brink heeft weet iedereen in Drenthe. Maar over de bebouwing rondom is weinig geschreven. Het door dorpshistoricus Reinder Smit geschreven Kuierpad was helaas niet meer te verkrijgen. Dwingels Eigen heeft daarom besloten een eigen boekje met een rondwandeling uit te geven dat in het najaar van 2002 werd gepresenteerd.

Het jaar van de Boerderij

In het kader van Het jaar van de Boerderij stippelde Dwingels Eigen in mei 2003 een fietsroute uit langs de fraaiste boerderijen van Dwingeloo. Bij enkele boerenplaatsen kregen de deelnemers een korte uitleg, zoals bij de familie Nijzingh te Lheebroek. Zij bewonen een oude Saksische boerderij met de baander aan de achterzijde en met aan de linkerzijde ervan een aangebouwde staart (schuur).

Open Monumentendag

Open Monumentendag van 2003 stond in het teken van de boerderij. Stichting Dwingels Eigen verzorgde rondleidingen bij de boerderij van dhr. en mw. Ten Berge aan het Westeinde 20. Deze boerenplaats was vanaf de 16e eeuw tot 1947 in het bezit van de familie Bloemerts. Door onderzoek is gebleken dat het pand nog veel historische elementen uit de 17e eeuw de bevat.

Bezoek aan Haus Dwingelo te Haselünne

In oktober 2003 bezocht het bestuur met ca. 70 donateurs het Duitse plaatsje Haselünne in de buurt van Emmen. Het doel van de tocht was het huis Dwingelo in het centrum van het stadje. Haus Dwingelo was oorspronkelijk in het bezit van de familie Von Dwingelo, maar kwam later in andere handen. De delegatie uit Dwingeloo kreeg de uitzonderlijke mogelijkheid het huis vanuit de tuin te bekijken, die gewoonlijk niet toegankelijk is. Op het naastliggende terrein bevindt zich de apfelkornstokerij van de familie Berentzen. Deze werd vanzelfsprekend ook bezocht, waarna de lunch werd geserveerd in de nabijgelegen havezate Westerholt. Een staak van de gelijknamige familie woonde in de 16e en 17e eeuw op de havezate Entinge bij Dwingeloo.

Inventarisatie archief familie Bloemerts

In 1987 schonk de familie Bloemerts haar archief aan Stichting Dwingels Eigen met de achterliggende gedachte dat deze voor de gemeenschap van Dwingeloo bewaard moest blijven. Om een overzicht te creëren wat erin aan documenten aanwezig was werd in 2003 begonnen met de inventarisatie. Hierdoor kwam vast te staan dat de oudste documenten dateren uit de 17e eeuw. Voor dergelijke oude akten heeft Dwingels Eigen geen goede bewaarplaats, waardoor er contact werd gezocht met het Drents Archief te Assen. Het archief werd vervolgens daar gedeponeerd, met de overeenkomst dat Stichting Dwingels Eigen eigenaar van het archief blijft. De officiële overhandiging van de inventaris van het 'Archief Bloemerts' aan de directeur van het Drents Archief vond plaats in februari 2004 in het stamhuis van de familie (Westeinde 20).

Herinneringen aan WO II

In samenwerking met de drie andere historische vereniging van de gemeente Westerveld heeft Stichting Dwingels Eigen in mei 2004 een boekje uitgebracht over sporen van de Tweede Wereldoorlog. Bij de voorbereiding werd er gebruik gemaakt van het gelijknamige inventarisatieproject van Het Drents Plateau te Assen. Verspreid over Drenthe zijn nog vele objecten in het landschap aanwezig die zijn ontstaan in 1940-'45. Hierbij kan gedacht worden aan bunkers, loop- en tankgraven, een vliegveld, onderduikersholen, maar ook aan herdenkingsstenen en -plaquettes. Al deze objecten zijn voor de gemeente Westerveld door de vier historische vereniging beschreven in een apart boekje, die de donateurs en leden gratis hebben ontvangen.

Neringdoenden

Al een tijdlang liepen de bestuurleden van Dwingels Eigen met het idee rond om een boekje uit te geven over - voormalige - winkels en café in de gemeente Dwingeloo. Na een voorbereiding van twee jaar was het boek in 2004 klaar. In de winkel van de bakkerij van Egbert en Aaltje Warnders te Eemster werd het eerste exemplaar overhandigd aan de burgemeester van Westerveld. Het boekje geeft per buurtschap een overzicht van het bestand aan winkels die Dwingeloo en de bijbehorende buurtschappen hebben gekend. Oude, maar ook nieuwe foto's maken het tot een fraai kijkboekje dat in samenwerking met de plaatselijke supermarkt C1000 tot stand kwam.

Religie en kerken in Westerveld

In samenwerking met de drie andere historische verenigingen in Westerveld bracht Stichting Dwingels Eigen tijdens de Open Monumentendag in september 2005 het boekje 'Religie en kerken in Westerveld' uit. De donateurs ontvingen deze uitgave gratis. Voor Dwingeloo worden de Sint-Nicolaaskerk, De Gereformeerde kerk, de Nederlands Hervormde kapel te Leggelo en de synagoge beschreven.

Stookhokkenboek

Voor het inventarisatieproject van Drentse stookhokken leverde Stichting Dwingels Eigen eveneens een bijdrage. Behalve een paar bestuursleden hielpen ook vier vrijwilligers mee de stookhokken in de voormalige gemeente Dwingeloo te inventariseren. De bevindingen kregen een plaats in het boek 'Rooksignalen van het boerenerf' dat in september 2005 werd gepubliceerd.

Jubileumbanken

Het jubileumjaar 2006 begon op 1 maart met het plaatsen van twee jubileumbanken ter herinnering aan 20 jaar Stichting Swingels Eigen. De eerste zitbank onthulde de voorzitter bij de havezate Oldengaerde in het Westeinde. Het bestuur en andere genodigden kregen vooraf een kopje koffie door de familie Willinge aangeboden in Oldengaerde. De tweede bank kreeg een plek naast het beeld van de 'Juffer van Batinge' en werd opgedragen aan de in 1999 overleden dorphistoricus en bestuurslid van Dwingels Eigen Reinder Smit. Zijn drie kinderen, Harmke, Martine en Luchien, onthulden de bank.

Feestavond

Op 17 maart was het Drentse duo Harm en Roelof bij Dwingels Eigen te gast om de jubileumavond in te vullen bij Hotel De Brink. De meer dan 200 aanwezigen genoten zichtbaar van het optreden.

Ontvangst familie Von Dwingelo

In juni 2006 kwam de Amerikaanse familie Von Dwingelo naar Dwingeloo en werd daar ontvangen door Stichting Dwingels Eigen. Baron von Dwingelo-Lütten kwam samen met zijn echtgenote en dochter en zoon op bezoek naar de plaats waaraan hij zijn achternaam ontleent. Zijn ouders en broer hadden Dwingeloo al eerder aangedaan. Bezocht werd onder andere het bouwhuis van de havezate Batinge waar tegenwoordig de familie Snijders woont.
Het geslacht Von Dwingelo verhuisde rond 1400 vanuit Dwingeloo naar Haselünne in Duitsland, vanwaar ze zich in de 19e eeuw verspreidden naar Beieren en de Verenigde Staten.

Uit het album van meester Boneschanscher

Ter gelegenheid van 825 jaar Dwingeloo bracht Stichting Dwingels Eigen op 9 juni 2006 het boek Uit het album van meester Boneschanscher. Dwingeloo en omgeving in foto’s ca. 1895 - 1930 uit.
Engelke Jan Boneschanscher was hoofd der school te Dwingeloo van 1883 tot 1923. Zijn hobby bestond uit fotograferen en uit de honderden foto’s die hij heeft nagelaten zijn de mooiste uitgezocht voor het boek. Fraai is te zien dat vele dorpsgezichten sinds de opnames weinig zijn veranderd, waardoor het boek een fraai tijdsdocument is geworden.

Burgemeester W.W. Hopperus Buma-bank

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van oud-burgemeester mr. W.W. Hopperus Buma plaatste Stichting Dwingels Eigen in september 2006 in samenwerking met zijn echtgenote en de beide dochters een zitbank op de brink voor het voormalige gemeentehuis. Hopperus Buma was burgervader van Dwingeloo van 1958 tot 1973. De bank mag sindsdien als een gewillige rustplaats worden beschouwd.

Geschilderd Dwingeloo

De oudheidkamer had in 2007 een speciale invulling. In plaats van kleding en gebruiksvoorwerpen vulden dit jaar schilderijen en tekeningen de wanden en vitrines. Veel van deze kunstwerken waren tussen 1950 - ‘ 54 in de gemeente Dwingeloo gemaakt. De kunstenaars waren destijds op uitnodiging van het burgemeestersechtpaar Stork naar Drenthe gekomen. Behalve deze werken werden ook andere fraaie schilderstukken in de tentoonstelling opgenomen die buiten deze periode waren gemaakt. Vele particulieren stonden voor vier maanden hun kunstwerk af, maar ook het Drents Museum leende enkele stukken aan Stichting Dwingels Eigen uit.

Tentoonstellingen

In het najaar 2007 heeft Dwingels Eigen zich veel laten zien met stukken uit haar kledingcollectie. Tijdens een symposium van de Drentse Historische Vereniging in Westerbork werd een kleine tentoonstelling ingericht die de deelnemers gedurende de pauze en na afloop konden bewonderen.
Tevens bezochten de dames van Stichting Dwingels Eigen, Geesje van Dalen, Ans Klok en Ida Hoek, het bejaardentehuis De Weijert in Dwingelo. De aandacht werd speciaal gevestigd op de bewoners met dementie. Bekend is dat dementerende ouderen geprikkeld worden bij het zien van voorwerpen of foto’s die herinneren aan vroeger, waardoor contact met de gesprekspartner wordt uitgelokt. Geshowd werd voornamelijk oude onderkleding en hoeden die al snel leuke reacties opriepen. Ans Klok las tussendoor enkele gedichten in het dialect van Dwingeloo.
In november werkte Dwingels Eigen mee aan de totstandkoming van de Drentse Geschiedenis Quiz. Dit initiatief van het Drents Archief, Het Drents Plateau, RTV-Drenthe en het Dagblad van het Noorden werd op tv uitgezonden op donderdagavond 6 november. Voor de vraag over vijfschaftkleding leverde Dwingels Eigen een jakje en rok van die stof uit ca. 1890. De dame die het kostuum showde werd verder aangekleed met een oorijzer uit de collectie van een bestuurslid.

Nostalgische kalender

Een jaarlijkse activiteit die steeds volop in de belangstelling staat, is het uitgeven van een nostalgische kalender met beelden van toen. Veel inwoners en oud-inwoners kijken ieder jaar met belangstelling naar de nieuwe uitgave uit. Ook staan we elke tweede zaterdag in augustus met een stand op de Oogstdag te Lhee. De oude films over de Dwingeloo en buurschappen en de mappen met oude foto’s hebben altijd veel bekijks.

Terugkerende activiteiten

De Stichting organiseert jaarlijks enkele avonden met thema’s die betrekking hebben op de doelstellingen. Zo passeerden voordrachtsavonden door zowel professionals als amateurs, film- en diavoorstellingen en amusementsprogramma’s de revue.

In voorbereiding

- inventariseren en digitaliseren fotobestand
- film over de gemeente Dwingeloo