Test

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Dwingels Eigen (hierna SDE) respecteert de privacy van alle donateurs en gebruikers van zijn website en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Dit wordt gedaan om de donateurs zo goed mogelijk te helpen en om de doelstellingen te bereiken. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. SDE gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Wie zijn wij?

SDE is gevestigd te Dwingeloo, bereikbaar via e-mailadres en aangemeld onder KvK nr. 41018588.

Welke persoonsgegevens verwerkt SDE in haar administratieve applicaties (LibreOffice en Davilex):

  • naam en voorletters
  • geboortedatum
  • adres, postcode en woonplaats
  • IBAN-rekeningnummer
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • overige persoonsgegevens die benodigd kunnen zijn voor SDE

Waarvoor verwerkt SDE uw persoonsgegevens?

Als donateur van SDE heeft u rechten en plichten. U betaalt een donateursbijdrage. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven wordt daarvoor uw IBAN-rekeningnummer gebruikt. Anders ontvangt u hiervoor een op naam gestelde factuur op uw huisadres. U ontvangt ons blad “Dwingels Eigen” (Periodiek voor de historie van Dwingeloo). Hiervoor worden uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) gebruikt. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor separate algemene communicatie SDE betreffende. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u donateur bent van SDE, maar niet langer dan noodzakelijk tot maximaal 1 jaar na afloop van het boekjaar (31 december) volgend op beëindiging van het donateurschap.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als donateur van SDE?

U kunt via de secretaris of de penningmeester van SDE () een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen:

Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris of de penningmeester van SDE. Zij vertellen u daarbij graag meer over het hoe en waarom van het verwerken van die gegevens.

Rectificatie: SDE doet zijn best om te zorgen dat de persoonsgegevens waarover wordt beschikt juist, volledig en actueel zijn. Toch kan het zijn dat fouten in deze gegevens zijn geslopen. U kunt SDE verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen.

Dataportabiliteit: U kunt ons een verzoek doen om de gegevens die SDE van u heeft ook zelf (elektronisch) te verkrijgen of SDE als verantwoordelijke te verzoeken deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Vergetelheid: Op uw verzoek verwijdert SDE uw gegevens binnen 1 maand na beëindiging van uw donateurschap.

Beperking: Heeft u het idee dat uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist worden verwerkt, dan kunt u die verwerking laten wijzigen en/of beperken.

Bezwaar: Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Dan zal die verwerking zo snel mogelijk worden beëindigd. Mocht een en ander het hierdoor onmogelijk maken het zakelijk verkeer tussen onze stichting en u als donateur te onderhouden, dan kan er geen sprake (meer) zijn van donateurschap van SDE.

Klacht indienen bij de toezichthouder: U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). We gaan er vanuit dat u eerst SDE van uw klacht op de hoogte stelt en SDE een redelijke termijn gunt om de klacht op te lossen.

Vernietigen persoonsgegevens

Het vernietigen van alle persoonsgegevens van een persoon gebeurt door bijvoorbeeld de gegevens te wissen in onze applicaties en/of het versnipperen van een aanmeldingsformulier als er geen overeenkomst meer is. Persoonsgegevens worden zo niet langer bewaard dan voor verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. Degene die verantwoordelijk is voor het vernietigen van persoonsgegevens of de controle op de vernietiging is de penningmeester. NB: In de financiële administratie moeten deze persoonsgegevens nog wel blijven staan, want daar geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.

Verlies van gegevens

Het meest voorkomende type datalek is het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger. Het kwijtraken of de diefstal van een gegevensdrager als een laptop of usb-stick is daarna het meest voorkomende type datalek. SDE is verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens (datalekken) binnen 72 uur te melden aan de AP en aan u als betrokken persoon. Intern wordt het datalek gemeld aan de voorzitter. Deze is verantwoordelijk voor de verdere gang van zaken rond de afhandeling, melding AP, enzovoorts.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven is toegelicht, worden sommige gegevens verwerkt voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (donateurschap, etc.) en de meeste voor het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die door SDE bij het gerechtvaardigd belang wordt gemaakt, dan kunt u SDE via genoemde adressen daarvoor benaderen.

Toegangsbeveiliging

Persoonsgegevens worden opgeslagen op lokale PC's. Bestanden worden beveiligd met een wachtwoord. Met vaste regelmaat worden back-ups gemaakt. Deze worden veilig opgeborgen.

Website cookies

SDE plaatst geen cookies.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wijzigingen in deze privacyverklaring worden bekend gemaakt op de website van SDE en in het blad “Dwingels Eigen” (Periodiek voor de historie van Dwingeloo).

Contact

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan .